Informacja

Herb GminyInformujemy, iż dnia 30 września 2022r. upłynął termin uiszczania opłat za odbiór odpadów komunalnych za III kwartał.

 W związku z powyższym przypominamy o konieczności uregulowania należności.

Czytaj więcej...

Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych

Demontaż eternituTermin naboru:
Wnioski o objęcie przedsięwzięcia wsparciem będzie można złożyć w terminie od dnia 17 października 2022 r. do dnia 15 listopada 2022 r.

Gdzie będzie można złożyć wniosek?
Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez skorzystanie z formularza udostępnionego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na Platformie Usług Elektronicznych pod adresem https://epue.arimr.gov.pl/.

Więcej na www.gov.pl

 

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

pelet drzewoUprzejmie informujemy, że wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (w których główne źródło ciepła zasilane jest: peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo kotłem gazowym zasilany skroplonym gazem LPG albo kotłem olejowym) można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomazach.

Czytaj więcej...

Spotkanie z Grzegorzem Czerwickim

Grzegorz Czerwicki

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Młodzieżowa Rada Gminy Łomazy 

zapraszają na spotkanie

 z Grzegorzem Czerwickim

 autorem książki „Nie jesteś skazany", w której autor opowiada o swoich nałogach,  więzieniu i o drodze jaką przebył aby wrócić na wolność i założyć rodzinę.

Czytaj więcej...

Aktualizacja Deklaracji Centralnej Ewidencji Budynków

Herb GminyInformujemy, że jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na popełnioną pomyłkę – lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia.

Czytaj więcej...

Zakończenie projektu Aktywny Senior!

Gmina Łomazy zakończyła realizację projektu skierowanego do seniorów w ramach projektu „Aktywny Senior!” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Herb GminyRealizując Uchwałę Nr V/25/15 Rady Gminy Łomazy z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Łomazy zaprasza do udziału w konsultacjach Projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Łomazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.

Termin konsultacji: od 03 października do 18 października 2022 roku.

Więcej na stronie BIP