XXIV sesja Rady Gminy Łomazy

lomazyNa podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2016 r., poz.446, z późn. zm./ z w o ł u j ę XXIV sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.


4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Podjecie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomazy na 2017 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łomazy.
8. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności.
9. Zapytania i interpelacje.
10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
11. Zamknięcie posiedzenia.

Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 26 lipca 2017 roku o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łomazach.