Usuwanie azbestu w Gminie Łomazy

azbest lomazy5 stycznia Lublinie odbyła się organizowana przez Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego konferencja podsumowująca Projekt pn. "Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli usuwania i unieszkodliwiania w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy”.

 

Realizacja projektu obejmowała działania związane z demontażem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Program ten zakładał udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zlokalizowany na dachach oraz posesjach oraz dofinansowanie w zakresie pokrycia kosztów zakupu blachy, folii i gąsiorów dla osób o niskich dochodach.

 azbest

Gmina Łomazy od 2012 roku uczestniczyła w/w Projekcie. Dotychczas z terenu naszej Gminy zakwalifikowały się do dofinansowania wymiany pokrycia dachowego łącznie 22 gospodarstwa. Warunkiem otrzymania dofinansowania z Projektu było kryterium dochodowe obowiązujące przy uprawnieniach do otrzymania świadczeń z pomocy socjalnej.

 

Przeprowadzona w 2009 r. inwentaryzacja wyrobów azbestowych wykazała, że na terenie Województwa Lubelskiego jest ich około 800 tys. ton, w tym przeważająca ilość - 98 proc. - znajduje się na prywatnych posesjach, głównie na terenach wiejskich. Od początku funkcjonowania programu, w Województwie Lubelskim, za ponad 22 mln zł, udało się usunąć eternit z 46,5 tys. gospodarstw. To niestety tylko niewielki procent tego, co należy zrobić do 2032 r.

 

Na terenie Gminy Łomazy od 2012 do 2016 roku usunięto łącznie 46 146 m2 eternitu tj. 698 ton. Dzięki realizacji projektu poprawie ulegnie środowisko naturalne, zdrowie mieszkańców i walory turystyczne Gminy. Należy podkreślić ogromny wkład w pracę nad w/w projektem Gminnego Koordynatora projektu pani Marii Bessaraba, która kierowała gminnym zespołem ds. usuwania azbestu.