Organizacja Pozarządowa Roku 2016

lomazyInformujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (luwwlublinie.bip.gov.pl), w zakładce: ogłoszenia → konkursy zamieszczone zostało ogłoszenie o Konkursie Wojewody Lubelskiego

„Organizacja Pozarządowa Roku 2016”.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych z terenu województwa lubelskiego, a jego celem jest wyróżnienie organizacji pozarządowych, które przez swoje działania aktywizują i integrują środowisko lokalne, kształtują zasady współżycia społecznego oraz poprawiają jakość życia społeczności lokalnej, a także wzmocnienie wizerunku organizacji pozarządowych oraz identyfikacja i promocja dobrych praktyk.

 

Tytuły Laureata „Organizacja Pozarządowa Roku 2016” oraz wyróżnienia będą przyznane w kategoriach:

1. Bezpieczeństwo.

2. Polityka społeczna.

3. Edukacja.

4. Sport i rekreacja.

5. Kultura i dziedzictwo narodowe.

6. Profilaktyka i ochrona zdrowia.

 

Termin składania zgłoszeń trwa od 5 stycznia do 3 lutego 2017 roku. Zgłoszenia do konkursu mogą dokonać organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, kościoły i związki wyznaniowe oraz organizacja ubiegająca się o tytuł laureata Konkursu. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w określonym powyżej terminie w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w Punkcie Obsługi Klienta, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin lub przesłać pocztą na adres: Biuro Wojewody, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, z dopiskiem na kopercie Konkurs „Organizacja Pozarządowa Roku 2016"- obszar:...........…"