XVIII Sesja Rady Gminy Łomazy

lomazyNa podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) z w o ł u j ę XVIII sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2017 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej.
9. Stanowisko Rady dotyczące dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.
10. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności.
11. Zapytania i interpelacje.
12. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
13. Zamknięcie obrad.

Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 16 stycznia 2017 roku o godz. 1100 w sali Urzędu Gminy Łomazy.
.