XVI sesja Rady Gminy Łomazy

lomazyNa podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446) z w o ł u j ę XVI sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.


4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
b) w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu w ramach RPO Cyfrowe Lubelskie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Łomazy na 2017 rok.
10. Określenie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Łomazy na 2017 rok.
11. Zmiana uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Łomazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.
14. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności.
15. Zapytania i interpelacje
16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
17. Zamknięcie obrad.

Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 28 października 2016 o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łomazach.