Ogłoszenie - jabłka

lomazyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomazach informuje, że dysponuje jabłkami, które będą wydawane bezpłatnie dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

 

w szczególności z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 771 zł., a dla osoby samotnie gospodarującej 951 zł.


Osoby, które chcą otrzymać jabłka proszone są o kontakt telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łomazach tel. 83 3417051.