XI sesja Rady Gminy Łomazy

lomazyNa podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm./ zwołuję XI sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.


5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łomazy w 2016 roku.
8. Podjęcie uchwał: w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Łomazach poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Dubowie i Szkoły Filialnej w Studziance.
9. Reasumpcja uchwały w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Łomazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok .
10. Informacja GKRPA z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
11. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
13. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności.
14. Zapytania i interpelacje.
15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
16. Zamknięcie obrad.

Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 19 lutego 2016 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łomazach.