Instalacje solarne - nabór uzupełniający

solary lomazyWójt Gminy Łomazy informuje, iż do dnia 10 lutego 2016 r. mieszkańcy Gminy Łomazy mogą składać wstępne dokumenty dotyczące realizacji inwestycji polegającej na zakupie i montażu instalacji solarnych na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Nabór dotyczy osób, które nie zdążyły złożyć deklaracji uczestnictwa w 2015r.

Realizacja planowanej inwestycji jest uzależniona od uzyskania dofinansowania, udzielanego w ramach konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 - 2020, działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE. Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne. Warunki ograniczające możliwość w zakresie instalacji solarnej to prowadzenie działalności gospodarczej w budynku, dla którego miałaby być dedykowana instalacja. Z uwagi na warunki techniczne oraz obowiązujące przepisy projekt nie dopuszcza montażu instalacji solarnej na gruncie oraz na połaci dachowej pokrytej eternitem.

 

Druk Ankiety można pobrać ze strony www.lomazy.pl lub otrzymać ją w formie papierowej w Urzędzie Gminy Łomazy w pokoju nr 21. Ankietę należy złożyć osobiście, w Urzędzie Gminy Łomazy, ul. Plac Jagielloński 27, Sekretariat lub pok. Nr 21 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2016r.
Niezłożenie Ankiety w powyższym terminie będzie równoznaczne z brakiem zainteresowania udziałem w projekcie.

 

Wkład finansowy mieszkańców wyniesie 15% wartości projektu netto. Ostateczna kwota wkładu własnego zostanie określona po wyłonieniu Wykonawcy w drodze przetargu.
Przed złożeniem wniosku w każdym budynku, który zostanie zgłoszony do udziału w projekcie przeprowadzona zostanie wizja lokalna w celu ustalenia czy istnieje tu możliwość umiejscowienia instalacji solarnej.

Zakładane koszty montażu instalacji solarnych netto:
1) z 2 kolektorami (1 - 3 osób zamieszkałych) - 9.050 zł;
2) z 3 kolektorami (4 - 5 osób zamieszkałych) - 10.050 zł;
3) z 4 kolektorami (6 osób zamieszkałych) - 11.050 zł;
4) z 5 kolektorami (powyżej 7 osób zamieszkałych) - 13.050 zł;

Podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 8% jest wydatkiem niekwalifikowalnym.
Przyjmuje się założenie, że do udziału właściciela nieruchomości doliczony zostanie podatek
VAT należny od kwoty udziału.

Przewidywany termin wpłaty (udziału mieszkańców) - po ewentualnym podpisaniu umowy o
przyznaniu dofinansowania projektu.

Przed złożeniem wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu z właścicielami
nieruchomości Gmina podpisze stosowne umowy, w których zostaną ustalone prawa i
obowiązki każdej ze stron.

Ankieta    

pfd doc