XXIV sesja Rady Gminy Łomazy

Herb Gminy ŁomazyNa podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm./ z w o ł u j ę XXIII sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności.
 6. Informacja o kosztach realizacji programu wspierania rodzin wielodzietnych oraz liczbie rodzin korzystających z „Karty Dużej Rodziny” za 2021 rok.
 7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Łomazy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021.
 8. Raport z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2021 r.
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomazy za 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi  oraz regulaminu tego handlu.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIII/195/21 Rady Gminy Łomazy z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łomazy na 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Łomazy na 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości z dotychczasowym najemcą.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych członków ochotniczych straży pożarnych w Gminie Łomazy.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej Powiatowi Bialskiemu z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Łomazy.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie chodnika w gminie Łomazy w miejscowości Huszcza.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do prac nad wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Łomazy.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do prowadzenia w drodze umowy Szkoły Podstawowej w Huszczy Społeczno–Oświatowemu Stowarzyszeniu Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łomazy.
 22. Oświadczenia i wnioski Radnych Gminy Łomazy.
 23. Zamknięcie posiedzenia.
   

Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 16 lutego 2022 roku o godz. 10.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Łomazach ul. Szkolna 18A.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                 Andrzej Wiński