Strażacka Orkiestra Dęta w Łomazach

ul. Małobrzeska 14logo Strażacka Orkiestra w Łomazach
21-532 Łomazy

www.orkiestralomazy.cba.pl

 

 

Władze orkiestry:

 1. Wojciech Lesiuk - Kapelmistrz 
  tel. 504 100 279
 2. Tadeusz Sawicki - Kierownik
  tel. 694 154 367
 3. Kamil Szostakiewicz - Sekretarz 
  tel. 505 661 201
 4. Józef Hołonowicz - Skarbnik

Strażacka Orkiestra Dęta w Łomazach

Zobacz występ

Monografia Strażackiej Orkiestry Dętej w Łomazach

Strażacką Orkiestrę Dętą w Łomazach rozpoczęto organizować w listopadzie 1988 roku. Pomysłodawcami i inicjatorami tego przedsięwzięcia byli miejscowi działacze społeczni: Stanisław Denekoz Jusaków , Feliks Kowaleńko z Łomaz, ówczesny Prezes ZSL w Łomazach- Franciszek Uściński, , komendant gminny Straży Pożarnych - Feliks Zydlewski.

 

Wielki wkład w powstanie i działalność orkiestry, zarówno pod względem organizacyjnym jak i finansowym włożył ówczesny proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Łomazach ksiądz kanonik Antoni Bubeła.

Kwestią dokumentacyjną i współpracą ze strukturami wojewódzkimi Związku OSP zajmował się ówczesny prezes Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Łomazach Wacław Szudejko.

Inicjatywa stworzenia strażackiej orkiestry dętej spotkała się z bardzo przychylnym stanowiskiem Gminnej Rady Narodowej i Urzędu Gminy w Łomazach. Szerokie poparcie uzyskano od miejscowego społeczeństwa i istniejących na terenie gminy instytucji i zakładów pracy.

Organizowanie orkiestry rozpoczynano od przysłowiowego zera. Na pierwsze zebranie zgłosiło się ponad 20 osób. Dnia 15-go lutego 1989 roku zatrudniony został, przez Naczelnika Gminy Zbigniewa Derlukiewicza, kapelmistrz orkiestry, w osobie Edwarda Borysiukaz Białej Podlaskiej. Rozpoczęto naukę przyszłych trębaczy.

Instrumentów muzycznych nie było żadnych. Ale w wyniku podanych ogłoszeń o organizowaniu orkiestry zaczęły wpływać pieniądze na konto Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Łomazach na ich zakup. Pierwszymi ofiarodawcami byli:

łomascy z ofiar zebranych na tacę w kościele w Łomazach.

Zebrane pieniądze pozwoliły już na początku kwietnia 1989 roku kupić kilka instrumentów muzycznych. Niektórzy członkowie orkiestry posiadali ponadto własne instrumenty. To pozwoliło na rozpoczęcie nauki i pierwszych prób. Próby orkiestry odbywały się raz w tygodniu, początkowo w Gminnym Ośrodku Kultury, później w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomazach.

Po raz pierwszy orkiestra wystąpiła publicznie w kościele parafialnym w Łomazach dnia 25 czerwca 1989 roku i od tego liczy się nasza publiczna działalność.

Kapelmistrzami orkiestry byli, wymieniony wcześniej, Edward Borysiuk, a następnie Eugeniusz Kubinowski. Od 1 września 1998 roku orkiestrą dyryguje i prowadzi zajęcia muzyczne Wojciech Lesiuk z Białej Podlaskiej. Natomiast kierownikami orkiestry byli: Stanisław Deneko, Wacław Szudejko, Feliks Kowaleńko, Karol Telaczyński. Obecnie funkcję tę pełni Tadeusz Sawicki. Sekretarzem Orkiestry jest Kamil Szostakiewicz,                     a Skarbnikiem Józef Hołonowicz.

Dziś Strażacka Orkiestra Dęta w Łomazach liczy 30-ciu członków stałychi kilkoro uczniów. W okresie 30 lat funkcjonowania orkiestry zmarło dwunastu członków. Tylko jedna osoba gra od początku zawiązania orkiestry.

W ciągu minionych lat Orkiestra wielokrotnie występowała nie tylko na terenie naszej gminy, ale także poza jej granicami: w powiecie, województwie i kraju. Były to uroczystości religijne, świeckie, lub łączone: świeckie i religijne, a także konkursy. Średnio około 30 występów publicznych rocznie.

Tylko w roku 2017 Orkiestra występowała 31 razy.

Do najważniejszych występów orkiestry w 2017 roku należą:

- gminne święto strażaka w Koszołach,

- dzień strażaka i Św. Konst. 3 Maja w Międzyrzecu Podlaskim

- jubileusz OSP Łomazy,

- jubileusz OSP Wisznice,

- jubileusz OSP Motwica,

- jubileusz OSP Sławacinek Stary,

- jubileusz OSP Witoroż,

- jubileusz 90-lecia Kodeńskiej Orkiestry Detej ,

- pielgrzymka strażaków do Pratulina

- uroczystości odpustowe Parafia Górki

- Jarmark Jagielloński w Łomazach,

- dożynki powiatowe w Sosnówce

- obchody święta odzyskania niepodległości w Łomazach , Międzyrzecu

Podlaskim, Białej Podlaskiej.

Rok 2018 to też okres wytężonej pracy muzycznej.

To już 37 występów publicznych. Były to jubileusze OSP w Sitniku, Tucznej, Bohukałach, Borsukach, Korczówce, Dobryniu Dużym, Chotyłowie. Powiatowa Pielgrzymka Strażaków do Leśnej Podlaskiej. Ostatnie pożegnanie Jana Bajkowskiego, wieloletniego sympatyka orkiestry i sponsora. Festyny w Kobylanach, Łomazach. Dożynki gminne w Piszczacu, Łomazach, dożynki powiatowe w Drelowie. Wszystkie ważniejsze uroczystości religijne w Łomazach , odpust w Neplach. Zjazd absolwentów szkoły w Jabłoniu, zjazd absolwentów szkół bialskich im. Józefa Ignacego Kraszewskiego i Emilii Plater,a także uroczystości weselne, imprezy okolicznościowe i inne.

W ciągu minionych lat Orkiestra Dęta OSP Łomazy brała także udział w różnych konkursach, często zajmując w nich czołowe miejsca. Były to, między innymi następujące konkursy:

W ostatnich latach Powiatowych Przeglądów Orkiestr Dętych nie organizowano.

Ponadto uczestniczyliśmy w różnych, innych, uroczystościach i konkursach o charakterze ogólnokrajowym, na przykład:

Strażacka Orkiestra Dęta jest organizacją społeczną. Głównym źródłem jej dochodów jest pomoc pieniężna od różnych instytucji, zakładów pracy i osób prywatnych. Największą pomoc otrzymujemy od Samorządu Gminy Łomazy. Ze środków gminnych opłacany jest kapelmistrz orkiestry, mamy bezpłatny lokal, korzystamy z gminnego transportu, otrzymujemy pomoc pieniężną na wymianę zużytych instrumentów muzycznych. Uzupełniające zakupy instrumentów są dla nas konieczne, ponieważ wiele z nich na skutek wieloletniego użytkowania wymaga wymiany lub naprawy. Drugą grupą wydatków są koszty umundurowania strażackiego. Sięgamy też po środki europejskie.

W roku 2011 Gmina Łomazy złożyła wniosek do Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania na doposażenie w instrumenty muzyczne Orkiestry OSP Łomazy. Wniosek został zaakceptowany, w 2012 roku zakupiono 9 nowych instrumentów za kwotę 37 185, 04zł, gdzie dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 21 162, 21 zł., a wkład własny Gminy wyniósł 16 022.83 zł.

W dniu 19 lipca 2018 r. OSP w Łomazach podpisała umowę z Samorządem Województwa Lubelskiego w Lublinie o przyznanie pomocy na zakup instrumentów muzycznych. Wniosek na realizację przedsięwzięcia został złożony w BLGD w ramach naboru do finansowania operacji w zakresie tematycznym „Działania na rzecz zachowania tożsamości lokalnej obszaru LSR”. Całkowita wartość projektu: 53 600,00 zł. Przyznana kwota pomocy 53 600,00 zł. Zakupiono łącznie 8 nowych instrumentów muzycznych.

W planach na ten rok jest jeszcze zakup 6 nowych instrumentów z Programu Aktywny Senior realizowanego przez Gminę Łomazy za kwotę 38 000 zł. zł. Dodać należy, że i w tym przypadku jest to zakup w 100 % dofinansowany ze środków europejskich.

W ciągu 30 lat innymi sponsorami orkiestry, poza wymienionymi wcześniej byli także:

Wielu naszych sponsorów pomagało orkiestrze kilkakrotnie. Bardzo serdecznie wszystkim dziękujemy. Pomoc ta zapisana jest w kronice Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Łomazach i w naszej pamięci.

W dniu 13 października 2018 r. Strażacka Orkiestra Dęta świętowała jubileusz 30-lecia swojego istnienia. Miejscem spotkania była remiza strażacka w Łomazach.

Swoją obecnością „jubilatkę” zaszczycili:

- Robert Gmitruczuk        - Wicewojewoda Lubelski,

- Sławomir Sosnowski     - Marszałek województwa lubelskiego,

- Przemysław Litwiniuk   - Przewodniczący sejmiku województwa lubelskiego,

- Riad Haidar                       - Członek zarządu województwa lubelskiego,

- Mariusz Filipiuk              - Starosta Bialski,

- Marek Uściński                - Członek zarządu powiatu bialskiego,

- Mateusz Majewski         - Radny Rady Powiatu Bialskiego,

- Jolanta Bajkowska          - żona śp. Jana Bajkowskiego – byłego wicestarosty,

- bryg. Marek Chwalczuk           - Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Białej Podlaskiej,

- Bożena Krzyżanowska  - Dyrektor Biura Terenowego Związku OSP RP w Białej                    

Podl.,

- Jerzy Czyżewski              - Wójt Gminy Łomazy,

- Małgorzata Derlukiewicz - Przewodnicząca Rady Gminy Łomazy,

- Renata Józefaciuk           - Skarbnik Gminy Łomazy,

- Marianna Łojewska       - Sekretarz Urzędu Gminy Łomazy,

- Ryszard Bielecki              - Dyrektor GOK w Łomazach

- Krzysztof Łojewski         - Prezes Banku Spółdzielczego w Łomazach,

- Roman Stanilewicz         - Komendant Gminny OSP,

- Zarząd Stowarzyszenia Orkiestra Dęta Kodeń,

- Łomaskie Stowarzyszenie Rozwoju.

            Przebieg uroczystości, której prowadzącym był Kamil Szostakiewicz – sekretarz orkiestry był następujący:

 • wprowadzenie sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomazach,
 • wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych,
 • przemówienia zaproszonych gości,
 • koncert jubilatów.

Uroczystość została zapoczątkowana wprowadzeniem sztandaru na miejsce gali przez poczet sztandarowy OSP Łomazy w składzie: Sławomir Gicewicz, Marian Szostakiewicz i Andrzej Wiński.

Kolejnym punktem było powitanie przez prowadzącego ww. gości, w dalszej kolejności Małgorzata Śnitko – członek orkiestry odczytała monografię 30- lecia istnienia.

Po wysłuchaniu historii nastąpiła ceremonia wręczenia odznaczeń, a mianowicie:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Wojewody Lubelskiego odznaczył Brązowym Krzyżem Zasługi RP nw. członków orkiestry:

- Arkadiusz Koprianiuk,

- Piotr                     Łojewski,

- Tadeusz   Sawicki,

- Andrzej     Sinkiewicz,

- Edward     Szostakiewicz,

- Tomasz   Szostakiewicz.

   Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie nadało nw. odznaczenia:

Złotym Znakiem Związku - odznaczony został Józef Hołonowicz

Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza – odznaczony został Edward Szostakiewicz

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Lublinie uhonorowało:

SREBRNYM MEDALEM   ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

- Małgorzata Śnitko,

- Krzysztof Golba,

- Paweł Jarocki,

- Michał Santus,

- Tadeusz Sawicki,

- Roman Żukowski.

     Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Białej Podlaskiej uhonorowało:

ODZNAKĄ „ZASŁUŻONY STRAŻAK POWIATU BIALSKIEGO ”- odznaczony został Edward Serhej ,

ODZNAKĄ   „STRAŻAK WZOROWY”- odznaczony został Adam Piotrowski

     Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Łomazach uhonorowało nw. członków orkiestry odznakami za wysługę lat:

- Józef Hołonowicz,

- Tomasz Hryniewicz,

- Piotr Łojewski,

- Andrzej Sinkiewicz,

- Wojciech Lesiuk,

- Karol Telaczyński,

- Marcin Łochina,

- Michał Santus,

- Roman Żukowski,

- Ewa Golba,

- Piotr Sawicki,

- Mateusz Lesiuk,

- Karol Fedoruk,

- Kamil Sobechowicz.

Po ceremonii odznaczeń głos zabierali zaproszeni goście, którzy wielokrotnie podkreślali społeczne znaczenie istnienia orkiestry dętej, zaangażowanie jej członków w podnoszeniu własnych umiejętności, a także kunsztu artystycznego całego zespołu. Były okolicznościowe upominki, podziękowania i życzenia dalszych sukcesów.

Podsumowaniem uroczystości był koncert wykonany przez orkiestrę oraz podziękowanie kapelmistrza Wojciecha Lesiuka dla osób prywatnych i instytucji, którzy na co dzień wspierają jej działalność.

Opracowali: dh Wacław Szudejko(†2010r.), dh Kamil Szostakiewicz.