Kwalifikacja wojskowa – 2021

Wójt Gminy Łomazy informuje, że tegoroczna kwalifikacja wojskowa dla miasta Biała Podlaska i powiatu bialskiego jest prowadzona w dniach  od 6 września do  9 listopada 2021 r. w Białej Podlaskiej  w Klubie Kultury "Eureka" przy  ul. Orzechowej 34.

Dla mieszkańców Gminy Łomazy kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w dniach 4-5 listopada  2021 r.

 

W 2021 r. obowiązek stawienia się przed komisją wojskową będą mieli:

1. mężczyźni urodzeni w 2002 r.;
2. mężczyźni urodzeni w latach 1997 – 2001, jeżeli nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. osoby urodzone w latach 2000 – 2001 , które:
      a) zostały uznane przez komisję lekarską za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej (otrzymały kategorie B), jeżeli okres tej niezdolności upływa przed końcem kwalifikacji wojskowej (a więc przed dniem 30 kwietnia 2020 r.)
      b) zostały uznane przez komisję lekarską za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej w powiecie;
4. kobiety urodzone w latach 1997 – 2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku akademickim lub szkolnym 2020/2021 kończą naukę  w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków.
5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się  ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są zobowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, jednakże nie otrzymanie/nie odebranie wezwania nie zwalnia osób wymienionych w pkt 1 od obowiązku stawienia się w w/w terminie i miejscu.

 

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia dowód osobisty, w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a komisji lekarskiej posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia (jeżeli taką posiada). Ponadto na potrzeby ewidencji wojskowej stawiający się dostarcza fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy, a także dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia albo pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

 

Ważne:

Osoba, która z ważnych przyczyn (np. zdawanie egzaminu maturalnego) nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, powinna zawiadomić o tym fakcie wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego  W razie nieuzasadnionego niestawienia się do kwalifikacji wojskowej osoby do tego zobowiązanej, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) nakłada na tę osobę grzywnę albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję.