STYPENDIUM SZKOLNE 2023/2024

Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego zostało wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc ta przyznawana jest w oparciu o:
•    Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2023r., poz. 1234 z poźn. zm.) – Rozdział 8a „Pomoc materialna dla uczniów”,
•    Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023r., poz. 390 i poz.901)

Pomoc materialna przysługuje:
1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych
o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Kto może otrzymać stypendium szkolne?
1.    Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie gminy Łomazy, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występują następujące przesłanki: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna.
2.    Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600 zł, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
3.    Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł, zgodnie z art. 8 ust. 9  w/w ustawy.

 

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
•    rodziców lub opiekunów niepełnoletniego ucznia,
•    pełnoletniego ucznia, który nie ukończył 24 lat,
•    słuchaczy kolegium pracowników służb społecznych, którzy nie ukończyli 24 lat,
•    dyrektora szkoły, ośrodka

Wniosek o stypendium szkolne należy złożyć na każdego ucznia oddzielnie.

 

Z wnioskiem o stypendium szkolne należy złożyć:
•    zaświadczenie o dochodach netto  uzyskanych przez członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (sierpień 2023r.), a w przypadku utraty tego dochodu z miesiąca złożenia wniosku,
•    zaświadczenie z GOPS o korzystaniu z pomocy społecznej ,
•    zaświadczenie, decyzja o wysokości renty, emerytury lub świadczeń przedemerytalnych,
•    zaświadczenie z PUP o rejestracji z prawem (wysokość zasiłku netto) lub bez prawa do zasiłku,
•    dokument potwierdzający otrzymywane lub ponoszone alimenty (np. wyrok sądu, ugoda) lub oświadczenie,
•    zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach z pozarolniczej działalności gospodarczej,
•    zaświadczenie z Urzędu lub nakaz podatkowy za rok 2022  o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych oraz kserokopia ostatniego dowodu wpłaty składek KRUS,
•    zaświadczenie ze szkoły ponadpodstawowej z wyszczególnieniem czy uczeń korzysta ze stypendium i w jakiej kwocie.

 

Wypełnione kompletne wnioski wraz z załączonymi dokumentami należy składać w Urzędzie Gminy Łomazy:
•    od 1 do 15 września 2023r.
•    w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowniczych służb społecznych w terminie do 15 października 2023r.

Wniosek