Naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

lomazyOgłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łomazy w roku 2016 w zakresie:

1) upowszechniania sportu masowego przez zwiększenie uczestnictwa dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportowych, troska o prawidłowy rozwój fizyczny młodego pokolenia, upowszechnienie czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży;

2) upowszechniania kultury i tradycji regionalnych, sztuki twórców profesjonalnych i amatorów, imprez sportowo-rekreacyjnych.

Wójt Gminy Łomazy na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), zaprasza do zgłaszania osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, zwane dalej kandydatami, do bazy kandydatów na członków komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łomazy w roku 2016.

1. Celem jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach ww. komisji w 2016 roku.

2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

3. Zgłoszenia będą honorowane na czas udzielonego pełnomocnictwa do realizacji, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2016 roku (istnieje możliwość cofnięcia rekomendacji). Baza prowadzona będzie przez Urząd Gminy Łomazy.

4. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
- są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
- nie reprezentują organizacji/ podmiotów biorących udział w konkursie,
- nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności,
- mają przynajmniej roczne doświadczenie w zakresie składania ofert o dotację lub realizację projektów,
- reprezentują organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 zgodnie z zapisami statutu lub innymi dokumentami.

5. Oferty należy składać zgodnie z formularzem zgłoszenia kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 do udziału w komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Urząd Gminy Łomazy w roku 2016, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- pisemnie na adres: Urząd Gminy Łomazy Plac Jagielloński 27 21-532 Łomazy
- faxem: 83 341-70-21
- e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 15 stycznia 2016 r. do godz. 12.00.

Spośród złożonych ofert zostaną wybrani przedstawiciele ww. podmiotów do komisji konkursowej. Wybrani członkowie komisji zostaną poinformowani niezwłocznie o tym fakcie telefonicznie. Ponadto informacja ta zostanie umieszczona w stronie internetowej Gminy Łomazy.

Wybrani członkowie komisji, których zgłoszenia przesłane były faxem lub drogą elektroniczną, zobowiązują się do dostarczenia oryginału formularza zgłoszenia do dnia 15 stycznia 2016 r. do siedziby Urzędu Gminy Łomazy.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Dorotą Jeruzalską 83 341-70-03

Formularz zgłoszeniowy