ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W SIERPNIU 2021      

Herb Gminy Łomazy Do wniosku należy dołączyć:

1.  faktury VAT  stanowiące dowód zakupu paliwa w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021r.  zawierające kody paliwa rolniczego:

CN 2710 1943 do 2710 1948,  CN 2710 2011 do 2710 2019 oraz CN 3826 zwanego dalej olejem napędowym.

 

2. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku,  ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych.

Kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wniosek producenta rolnego wydaje dokument, o którym mowa w punkcie 2.

Wnioski Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do wypełnienia:

Na 1 ha użytków rolnych przysługuje 100 litrów oleju napędowego. W 2021r. stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosi 1,00 zł/litr oleju napędowego.

W przypadku gruntów dzierżawionych należy przygotować numery działek i ich powierzchnie oraz pisemną zgodę właściciela gruntów lub oświadczenie dzierżawcy.

 

Ponadto informuje się, że” Limit ustala się jako sumę:

1)  kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku”.

 

Wnioski należy składać od 2 sierpnia 2021 do 31 sierpnia 2021 r. w Urzędzie Gminy Łomazy w pokoju nr 18, I piętro w godz. 7:30 – 15:30.

 

Wniosek