X Sesja Rady Gminy Łomazy

lomazyNa podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm./ z w o ł u j ę X sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.


5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2016 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Łomazach poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Dubowie i Szkoły Filialnej w Studziance.
9. Zmiana uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
10. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności.
11. Zapytania i interpelacje.
12. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
13. Zamknięcie obrad.

Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 30 grudnia 2015 roku o godz. 900 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Łomazach.