IX Sesja Rady Gminy Łomazy

lomazyNa podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ z w o ł u j ę IX sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.


5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku rolnego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2016 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Łomazy na 2016 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Łomazy na 2016 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Łomazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
14. Podjęcie uchwał
     a) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
     b) w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.
15. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności.
16. Zapytania i interpelacje
17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
18. Zamknięcie obrad.

Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 26 listopada 2015 o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łomazach.

 

Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Derlukiewicz