Ogłoszenie - jabłka

lomazyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomazach informuje, że codziennie w godz. od 9ºº do 11ºº począwszy od dnia 18 listopada 2015 r. do wyczerpania zapasów w Remizie Strażackiej w Łomazach przy ul. Małobrzeskiej będą wydawane bezpłatnie jabłka dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w szczególności z powodu:

ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; jeśli miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 771 zł, a dla osoby samotnie gospodarującej 951 zł.

Bliższych informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomazach lub pod nr tel. 83 3417051