Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji

lomazyRealizując Uchwałę Nr V/25/15 Rady Gminy Łomazy z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w dniach od 28 października do 9 listopada 2015 roku zostały przeprowadzone konsultacje dotyczące projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Łomazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.

Przedmiotem konsultacji było wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Łomazy o projekcie aktu.
Ogłoszenie o prowadzonych konsultacjach zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Organizacje pozarządowe i organizacje o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie mogły składać opinie drogą korespondencyjną tradycyjną lub elektroniczną.
Jedna z organizacji złożyła wniosek o zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację Programu z 45 000 zł do kwoty 53 000 zł z uwagi na wzrost liczby organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Łomazy.

Jerzy Czyżewski
Wójt Gminy Łomazy