Pomoc dla rolników i producentów rolnych

UGInformacja w sprawie ustanowienia pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem suszy.

 

Rada Ministrów w dniu 31 sierpnia 2015 przyjęła uchwałę w sprawie pomocy rolnikom poszkodowanym w czasie suszy. Przewiduje się następujące formy pomocy:

1. dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych
2. pomoc finansowa w wysokości 800 zł na 1 ha drzew i krzewów owocowych i 400 zł na 1 ha pozostałych upraw rolnych.
3. pomoc w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odraczania terminu płatności składek i rozkładania ich na dogodne raty.
4. odroczeń w płatnościach z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy bez stosowania opłat i odsetek za okres odroczenia.
5. ulg w podatku rolnym za 2015 r., na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast.

Uwaga: pomoc będzie mogła być udzielona, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym, oszacowane przez komisję wyniosły powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym.

Wnioski o pomoc należy kierować do ARiMR do dnia 30 września 2015 r. wraz z kopią protokołu.

Szczegółowe informacje