XXXIII sesja Rady Gminy Łomazy

lomazyNa podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm./ z w o ł u j ę XXXIII sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łomazy na lata 2018-2027.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomazach.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łomazy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
12. Wnioski i interpelacje.
13. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
14. Zamknięcie posiedzenia.

Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 14 września 2018 roku o godz. 10.00 w OSP Łomazy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Derlukiewicz