XXXII Sesja Rady Gminy Łomazy

lomazyNa podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm./ z w o ł u j ę XXXII sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.


3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łomazy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na dzierżawę nieruchomości z dotychczasowymi dzierżawcami.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łomazy na lata 2016-2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
12. Informacja w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łomazy.
13. Wnioski i interpelacje.
14. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
15. Zamknięcie posiedzenia.

 

Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 20 lipca 2018 roku o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomazy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Derlukiewicz