Stypendia Pomostowe

lomazyWójt Gminy Łomazy oraz Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Tłoka” uprzejmie informują o realizacji programu Stypendia Pomostowe na terenie Gminy Łomazy dla studentów I roku
Z gminy Łomazy stypendium otrzymało łącznie 15 osób, w tym roku będzie 5 osób.
Stypendium wynosi 5.000 zł, wypłacane w 10 miesięcznych ratach.

 

Wymagania: Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

- ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2018 r.;
- zostali przyjęci na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich, akademickich uczelniach publicznych;
- pochodzą ze wsi lub miasta do 20 tys. mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
- pochodzą z rodziny, której dochód (dochód wyliczony z czerwca 2018 r.) na osobę nie przekracza 1.575 zł brutto;
- osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów co najmniej 90 wg specjalnego algorytmu.
Dodatkowo przy wyborze kandydatów brana pod uwagę będzie działalność związana
z promocją gminy (np. aktywny udział w stowarzyszeniach, orkiestrze, klubach itp.).

 

Termin: Wnioski kandydaci składają w sekretariacie Urzędu Gminy Łomazy (pokój Nr 14), w nieprzekraczalnym terminie do 20 lipca 2018 r.
Szczegóły i dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Urzędu Gminy Łomazy tel. 83 341 70 03.

Wniosek
Regulamin
Algorytm