Walne zebranie GLKST „NIWA"

niva lomazyZarząd Klubu GLKST „NIWA” zaprasza członków KLUBU do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym-Wyborczym zaplanowanym na dzień 28 czerwca 2018 r. na godz. 18:30 pierwszy termin, godzina 18:45 drugi termin.

Miejsce zebrania: ul. Sportowa 1, 21-532 Łomazy.

 

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego (wybory uzupełniające) Gminnego Ludowego Klubu Sportowo-Turystycznego „Niwa” dnia 28.06.2018 r.


1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.
3. Zatwierdzenie Regulaminu i Porządku obrad.
4. Wybór komisji skrutacyjnej i komisji wyborczej
5. Wystąpienie Prezesa GLKST „Niwa” i trenera – podsumowanie sezonu 2017/2018 – umówienie sprawozdania z realizacji zadania Sportowa „NIWA” 2017. Bieżąca sytuacja finansowo-organizacyjna Klubu.
6. Protokół Komisji Rewizyjnej z działalności Zarządu w roku 2017
7. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania finansowego Klubu za rok 2017 i udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu za rok 2017.
8. Wystąpienia Prezesa Klubu i Zaproszonych Gości
9. Wyboru uzupełniające do Zarządu Klubu.
10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyników wyborów
11. Dyskusja: finansowanie działalności sportowej na terenie Gminy Łomazy przez Samorząd Lokalny, działalność sekcji piłki nożnej – plany na sezon 2018/2019.
12. Dyskusja
13. Zamknięcie obrad.