XXXI sesja Rady Gminy Łomazy

lomazyNa podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.994, z późn. zm./ z w o ł u j ę XXXI sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej.
10. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności.
11. Wnioski i interpelacje.
12. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
13. Zamknięcie posiedzenia.

Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 14 czerwca 2018 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomazy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Derlukiewicz