XXX sesja Rady Gminy Łomazy

lomazyNa podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1875, z późn.zm./ z w o ł u j ę XXX sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie sesji.

 • Stwierdzenie quorum.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 • Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz występujących potrzebach związanych z realizacją zadań za 2017 r.
 • Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 rok.
 • Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2017 r.
 • Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Łomazy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogom, psychologom, logopedom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łomazy.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Huszcza Pierwsza Gmina Łomazy.
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/209/18 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 • Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności.
 • Zapytania i interpelacje.
 • Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 • Zamknięcie posiedzenia.

Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 30 maja 2018 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomazy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Derlukiewicz