POMOC ŻYWNOŚCIOWA

lomazyGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomazach informuje, że w 2018 r przystępuje do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Pomocą Żywnościową w ramach PO PŻ 2014-2020 mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej w szczególności z powodu sieroctwa, bezradności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, jeżeli miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1028 zł, a dla osoby samotnie gospodarującej 1268 zł.

Rodziny i osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej winny zgłaszać się do GOPS w Łomazach celem złożenia oświadczenia o dochodach za m-c kwiecień 2018 r.


Kwalifikacja osób i rodzin odbędzie się w dniach od 08 maja 2018 r. do 31 maja 2018 r.
Informacje można uzyskać pod nr tel. 83 341 70 51 lub w siedzibie GOPS.