XXIX Sesja Rady Gminy Łomazy

lomazyNa podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017, poz. 1875) zwołuję XXIX sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 6. Podjęcie uchwały w Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Łomazy na 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Łomazy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych w każdym okręgu wyborczym.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Łomazy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łomazy w 2018 roku”.
 14. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności.
 15. Zapytania i interpelacje
 16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 17. Zamknięcie obrad.

Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 27 marca 2018 o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łomazach.