GMINNY KONKURS PLASTYCZNY

zyj zdrowoGMINNY KONKURS PLASTYCZNY
POD PATRONATEM WÓJTA GMINY ŁOMAZY
Pana Jerzego Czyżewskiego
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W HUSZCZY
Pani Doroty Pawłowskiej

Cele konkursu:
- popularyzacja twórczości dzieci i młodzieży w gminie Łomazy
- kształtowanie właściwych nawyków dotyczących zdrowego stylu życia;
- podkreślanie wartości zdrowia;
- inspirowanie do twórczej aktywności dzieci i młodzieży.

Warunki konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III i IV – VII szkół podstawowych oraz gimnazjum z terenu gminy Łomazy.
2. Konkurs będzie oceniany w trzech kategoriach:
• Uczniów klas I – III
• Uczniów klas IV-VI
• Uczniów klas VII oraz gimnazjum
3. Technika prac dowolna, Format od A4 –A2
4. Każdy uczestnik wykonuje 1 pracę zgodnie z tematem
5. Przesłanie prac plastycznych w nieprzekraczalnym terminie, do 05.04.2018r ( liczy się data stempla pocztowego) na adres szkoły lub dostarczenie do GOK Łomazy.
6. Wklejenie na odwrocie pracy wypełnionej metryczki (Imię i nazwisko uczestnika, klasa i wiek, nazwa szkoły, nauczyciel prowadzący, nr telefonu).
7. Prace zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, dostarczone po terminie oraz niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.


Ocena prac konkursowych:
Oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa powołana przez organizatora, która oceni prace kierując się następującymi kategoriami:
- Zgodność pracy z tematyką,
- Pomysłowość i oryginalność,
- Estetyka wykonania pracy.


Postanowienia końcowe:
1. Laureaci zostaną wcześniej poinformowani, co do miejsca i czasu wręczenia nagrody.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zatrzymania, promocji prac- jednocześnie prawo autorskie przechodzi na rzecz organizatora.
3. Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich, uznaniem niniejszego regulaminu oraz przetwarzaniem danych osobowych do celów konkursowych.
4. Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie.

Organizator:

Szkoła Podstawowa w Huszczy
Huszcza 34, 21-532 Łomazy
Danuta Nazarewicz Telefon 515462002