Otwarty konkurs ofert - FIO

fundusz solecki lomazyZachęcamy do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2018 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 ogłoszonego przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

 

Oferty o dofinansowanie zadań można składać w ramach jednego z czterech Priorytetów:
1. Priorytet Małe inicjatywy;
2. Priorytet Aktywne społeczeństwo;
3. Priorytet Aktywni obywatele;
4. Priorytet Silne organizacje pozarządowe

 

Termin składania ofert: od 1 marca 2018 r. do 29 marca 2018 r. do godziny 16:15 przy użyciu Generatora Ofert FIO, dostępnego na stronie internetowej https://fio.niw.gov.pl/edycja9/index.php

 

Zgodnie z regulaminem składane oferty mają realizować cel główny P FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja P FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane jednak zależności od specyfiki zadania, może mieć wpływ na ocenę merytoryczną obejmującą zasadność planowanych kosztów w stosunku do celów, rezultatów i zakresu działań.

Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się z dokumentem Regulamin Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich edycja 2018. Szczegółowe informacje na temat P FIO można uzyskać w terminach naboru ofert pod numerem telefonu 785-682-200 w godz. 10:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub na stronie internetowej.

fio.niw.gov.pl