Apel o prawidłowe oznakowanie posesji

lomazyNiniejszym proszę mieszkańców o oznaczenie budynków numerami porządkowymi.

Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym wynika z art. 47b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz. U. 2017.2101, z późn. zm.),

który stanowi, że właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym.

 

Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

 

Uchylanie się od realizacji ww obowiązku, oznaczenia posesji, stanowi wykroczenie, które zgodnie z przepisem art. 64 Kodeksu wykroczeń zagrożone jest m.in. karą grzywny.

 

Brak odpowiedniej numeracji i tablic z nazwami ulic utrudnia pracę pogotowia ratunkowego czy straży pożarnej, ponieważ tracą cenny czas na ustalenie adresu i miejsca, do którego zostali wezwani, tym samym wpływa to ujemnie na szybkość ich reakcji i nasze bezpieczeństwo.


Warto więc zadbać o naprawę ewentualnych uchybień.


Apeluję do właścicieli domów o uzupełnienie brakujących oznaczeń.

 

Wójt Gminy
/-/ Jerzy Czyżewski