Kwalifikacja wojskowa – 2018 r.

kwalifikacja wojskowaWójt Gminy Łomazy informuje, że tegoroczna kwalifikacja wojskowa dla miasta Biała Podlaska i powiatu bialskiego jest prowadzona w dniach od 12 lutego do 5 kwietnia 2018 r. w Białej Podlaskiej w Klubie Kultury "Eureka" przy ul. Orzechowej 34.
Dla mieszkańców Gminy Łomazy kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w dniu 21 marca 2018 r.

 

W 2018 r. obowiązek stawienia się przed komisją wojskową będą mieli:
1. mężczyźni urodzeni w 1999 r.;
2. mężczyźni urodzeni w latach 1994 – 1998, jeżeli nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. osoby urodzone w latach 1997 – 1998, które:
a. zostały uznane przez komisję lekarską za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej (otrzymały kategorie B), jeżeli okres tej niezdolności upływa przed końcem kwalifikacji wojskowej (a więc przed dniem 27 kwietnia 2018 r.)
b. zostały uznane przez komisję lekarską za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej (a więc złożyły wniosek przed dniem 27 kwietnia 2018 r.)
4. kobiety urodzone w latach 1994 – 1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku akademickim lub szkolnym 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych.
5. osoby, które zgłosiły się na ochotnika i nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.


Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są zobowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, jednakże nie otrzymanie/nie odebranie wezwania nie zwalnia osób wymienionych w pkt 1 od obowiązku stawienia się w w/w terminie i miejscu.


Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia dowód osobisty, w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a komisji lekarskiej posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia (jeżeli taką posiada). Ponadto na potrzeby ewidencji wojskowej stawiający się dostarcza fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy.


Ważne:
Osoba, która z ważnych przyczyn (np. zdawanie egzaminu maturalnego) nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, powinna zawiadomić o tym fakcie wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego W razie nieuzasadnionego niestawienia się do kwalifikacji wojskowej osoby do tego zobowiązanej, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) nakłada na tę osobę grzywnę albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję.