OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

lomazyWójt Gminy Łomazy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku.


Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacji pozarządowej realizacji zadań w zakresie:
1.  Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
2. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.


Oferty należy składać w terminie do 28.02.2018 r. do godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Łomazy lub przesłać pod adres: Urząd Gminy Łomazy ul. Plac Jagielloński 27 21-532 Łomazy z dopiskiem „Konkurs 2018”, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

https://uglomazy.bip.lubelskie.pl/