Ustalenie kosztów eksploatacyjnych i zasad odpłatności wynajmu (użyczenia) hali sportowej Zespołu Szkół w Łomazach

Wójt Gminy Łomazy w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół w Łomazach ustala z dniem 20 stycznia 2004 roku następujące zasady korzystania i udostępniania hali sportowej Zespołu Szkół w Łomazach:

 1. Dysponentem, administratorem i gospodarzem hali sportowej jest dyrektor Zespołu Szkół w Łomazach i obiekt ten jest wykorzystywany przede wszystkim zgodnie z potrzebami szkoły.
 2. Arena główna wraz z pomieszczeniami dodatkowymi może być wynajmowana i udostępniana innym podmiotom w zakresie sportu i rekreacji, kultury lub ogólnospołecznym każdorazowo w uzgodnieniu z dyrektorem Zespołu Szkół w Łomazach.
 3. Ustala się opłaty za wynajem/ udostępnienie hali sportowej innym podmiotom jak następuje:
  • za jednorazowe wypożyczenie hali sportowej na imprezę, turniej sportowy itp. trwające do 6 godz. 200 (słownie: dwieście) złotych;
  • za wypożyczenie / wynajem w rozliczeniu godzinowym – 50 (słownie: pięćdziesiąt) zł za jedną godzinę zegarową.
 4. Opłaty wnosi się na konto Rady Rodziców Zespołu Szkół w Łomazach z przeznaczeniem na cele ogólnoszkolne.
 5. Wójt Gminy Łomazy zastrzega sobie każdorazowo na drodze pisemnej prawo zwolnienia z opłat te podmioty   wynajmujące halę, których celem działania jest dobro mieszkańców gminy Łomazy.
 6. Wynajem/ udostępnienie hali odbywa się na drodze pisemnej a organizatorów obowiązuje złożenie oświadczeń o przestrzeganiu regulaminu korzystania z Sali gimnastycznej oraz przepisów bhp i p.poż. przed dyrektorem Zespołu Szkół w Łomazach.
 7. Podmioty wynajmujące halę są odpowiedzialne za uczestników imprez / zawodów itp. i za rekompensowanie (lub naprawę) wszelkich celowych zniszczeń i szkód w wynajmowanym obiekcie powstałych w trakcie wynajmu.
 8. Zmiana zasad i wysokości odpłatności odbywa się na drodze pisemnej.