Procedura budowy przyłączy

Procedura budowy przyłączy bez zgłoszenia robót budowlanych – z pominięciem powiadowmienia organu administracyjnego o zamiarze budowy przyłącza

 

1. Składamy wniosek o wydanie warunków technicznych podłączenia budynku do sieci.

2. Zlecamy projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami wykonanie projektu technicznego przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego.

3. Uzgadniamy trasę przyłącza na naradzie koordynacyjnej (dawny ZUDP) – jeżeli mamy taki zapis w warunkach technicznych przyłączenia do sieci.

4. Zgłaszamy zarządcy sieci wod-kan zamiar realizacji przyłącza.

5. Uzgadniamy w razie potrzeby zajęcie pasa drogowego.

6. Wykonujemy przyłącze.

7. Zgłaszamy zarządcy sieci wod-kan odbiór przyłącza w stanie odkrytym.

8. Dostarczamy dokumentację powykonawczą (komplet dokumentów tj. próby ciśnienia, protokoły, geodezyjną dokumentację powykonawczą itp.).

9. Podpisujemy umowę na dostawę wody i odprowadzenie ścieków.

Wniosek

Usuwanie drzew i krzewów

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów nie jest wymagane w odniesieniu do m.in.:
 - krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2,
 - drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 80 cm (dotyczy topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego), 65 cm (dotyczy kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) oraz 50 cm (dotyczy pozostałych gatunków drzew),
 - drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
 - drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.


Zamiar usunięcia drzewa, którego obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza ww. obwody, należy zgłosić do Wójta Gminy (art. 83f ust. 4 ustawy o ochronie przyrody). Organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia przeprowadzi oględziny zadrzewień. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia oględzin organ nie wyda decyzji sprzeciwiającej się wycince, to drzewa można usunąć.

 

Organ może wnieść sprzeciw w przypadku:
1. lokalizacji drzewa:
- na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
- na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- na obszarach chronionych: w parkach narodowych, rezerwatach przyrody, parkach krajobrazowych, obszarach chronionego krajobrazu i obszarach Natura 2000;

2. spełnienia przez drzewo kryteriów uznania za pomnik przyrody, które zostaną określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska najpóźniej do 17 grudnia 2017 r.


Zgłoszenie dotyczące usunięcia drzewa zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.


Uwaga: W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od dnia oględzin, usunięcie drzewa może nastąpić dopiero po dokonaniu ponownego zgłoszenia.


Uwaga: Jeżeli w ciągu 5 lat od dnia oględzin zostanie złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, która będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości obowiązek wniesienia opłaty za usunięcie drzewa.


W przypadku wątpliwości, czy dane drzewo lub krzew podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia na jego usunięcie, należy zwrócić się z zapytaniem do urzędu gminy.


Dodatkowe zezwolenie trzeba uzyskać, jeżeli drzewo lub krzew:
- jest siedliskiem chronionych gatunków zwierząt, roślin lub grzybów,
- w takiej sytuacji należy uzyskać zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na działania dotyczące tych gatunków, np. na zniszczenie porostów chronionych, które rosną na drzewie, usuwanie gniazd czy płoszenie ptaków w miejscach ich rozrodu lub wychowu młodych w okresie lęgowym (przeważnie od 1 marca do 15 października),
- jest pomnikiem przyrody lub rośnie na terenie obszarów chronionych - dotyczy to następujących obszarów chronionych:

  •     parku narodowego,
  •     rezerwatu przyrody,
  •     obszaru Natura 2000 (jeżeli wycinka mogłaby znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000),
  •     stanowiska dokumentacyjnego,
  •     użytku ekologicznego,

- zespołu przyrodniczo-krajobrazowego,
- jest zlokalizowane na nieruchomości objętej ochroną konserwatora zabytków.

Wniosek:

pfd doc

 

 

 

Bezpłatna Pomoc Prawna

porady praswne lomazy

Dnia 1 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobom, które:
- nie ukończyły 26 lat,
- ukończyły 65 lat,
- posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny,
- korzystają ze świadczeń opieki społecznej
/nie później niż w ostatnich 12 miesiącach/,
- posiadają zaświadczenie o kombatantach,
- posiadają ważną legitymację weterana,
- ucierpiały w wyniku katastrof lub awarii technicznych zagrażających życiu
i zdrowiu.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
- poinformowanie osoby o obowiązującym stanie prawnym, o jej uprawnieniach,
a także jej obowiązkach,
- wskazanie sposobu rozwiązania sprawy,
- pomoc w sporządzeniu projektu pisma z wyłączeniem pism dotyczących spraw
sądowych w toku,
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych, ustanowienie
pełnomocnika, adwokata z urzędu.

Nieodpłatna pomoc prawna jest prowadzona w zakresie: spraw administracyjnych, rodzinnych, karnych, cywilnych, ubezpieczenia społecznego, prawa pracy, podatkowych, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
- z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego,
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem rozpoczynania
tej działalności,
- podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Najbliższe punkty wyznaczone przez Starostę i Prezydenta Miasta prowadzące nieodpłatną pomoc prawną znajdują się:

Wisznice - Urząd Gminy ul. Rynek 35 pok. 203
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00
Biała Podlaska - Urząd Gminy ul. Prosta 31 pok. 4
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00

Witamy w Systemie Powiadamiania SMS

lomazy sms

Twój numer został poprawnie dodany do bazy Systemu Powiadamiania SMS.

Za chwilę otrzymasz SMS z potwierdzeniem.

Jeżeli nie otrzymałeś potwierdzenia sprawdź numer i spróbuj ponownie.

System Powiadamiania SMS

lomazy smsSystem SMS opiera się na wysyłaniu krótkich informacji tekstowych dotyczących ważnych terminów, wydarzeń w gminie na podany numer telefonu komórkowego.

Aby znaleźć się w bazie osób, które otrzymują komunikaty z Gminy Łomazy należy:

 

1. wprowadzić numer telefonu komórkowego na stronie www.lomazy.pl

 

 

2. lub wysłać sms o treści "lomazysms" pod numer 4301 (koszt wg stawek operatora).

Wdrożenie systemu jest kolejnym krokiem do szerszego i szybszego dotarcia z informacją do mieszkańców gminy.

 

Osoby, które zechcą zrezygnować z otrzymywania smsów, proszone są o wysłanie rezygnacji wraz z numerem telefonu, którego informacja dotyczy na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.