Wykaz Kół Gospodyń Wiejskich

 

Nazwa Koła
KGW w Bielanach
KGW w Burwinie „BURWINIANKI”
KGW w Dubowie
KGW w Huszczy Pierwszej „MAZURKI”
KGW w Lubence
KGW w Kopytniku „WRZOS”
KGW w Korczówce
KGW w Koszołach
KGW w Kozłach

Dzień Kobiet

kwiaty

 

Z okazji Dnia Kobiet składam
najserdeczniejsze życzenia
wszystkim Paniom.
Życzę Wam, dużo zdrowia
wszelkiej pomyślności,
spełnienia marzeń i wiele radości.

Wójt Gminy Łomazy

Jerzy Czyżewski  

 

AL-ANON

Grupy rodzinne Al-Anon od ponad sześćdziesięciu lat wspierają swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją miliony ludzi na świecie.

Uczestnictwo w spotkaniach grup samopomocowych Al-Anon pozwala osobom współuzależnionym zrozumieć nieskuteczność działań zmierzających do powstrzymanie alkoholika od picia, potrzebę pracy nad sobą, a w rezultacie umożliwia odnalezienie stabilizacji emocjonalnej. Dłuższy czas udziału w grupie korzystnie wpływa na rozwój osobisty, wzmacnia odporność na manipulacje i uczy pozytywnego spojrzenia na siebie i innych, a także stwarza szansę naprawy wzajemnych relacji z niepijącymi członkami rodziny, przede wszystkim z dziećmi.

Zapraszamy do spotkań nowo założonej grupy Al-Anon dla rodzin i przyjaciół alkoholików z terenu naszej gminy i okolic. Spotkania w I i III piątek każdego miesiąca o godz. 17.00 w GOK Łomazy ul. Szkolna 18A ( na czas remontu GOK-u spodkania odbywają się w Domu Parafialnym przy ulicy Podrzecznej w Łomazach).

PRZYJDŹ DO NAS!

Komisariat Policji w Wisznicach

policja logoKomendant - podinsp. Hubert MAKARUK
Zastępca Komendanta - podkom. Mariusz SMAGIEŁ

tel. (83) 378 20 07 adres: Wisznice, ul. Kościelna 35

Dyżur w komisariacie pełniony jest przez całą dobę.

 

Dzielnicowi:

 

mł. asp. Robert Micyk, tel. 083 378 20 07, tel. kom. 734 402 504, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków, ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer  997 lub 112 lub 83 3448300.

 

Rejon służbowy nr 2

- teren całej gminy Tuczna;

- teren gminy Łomazy obejmujący miejscowości: Stasiówka, Kopytnik, Lubenka, Szymanowo, Studzianka, Huszcza, Koszoły, Jusaki Zarzeka.

 

 

asp. szt. Janusz Kosowski, tel. 083 378 20 07, tel. kom. 734 406 159, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków, ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer  997 lub 112 lub 83 3448300.

 

Rejon służbowy nr 3

-teren całej gminy Rossosz;

- teren gminy Łomazy obejmujący miejscowości: Bielany, Krasówka, Burwin,. Korczówka, Wólka Korczowska, Kozły, Dubów.

 

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja ta nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. Takim narzędziem powinny być mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Powinny one służyć również optymalnej alokacji zasobów sprzętowo-kadrowych służb, w szczególności do podejmowania decyzji co do tworzenia komisariatów i posterunków Policji.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

 

Moja Komenda

Aplikacja „Moja Komenda” umożliwia wyszukanie każdego dzielnicowego w Polsce. Aby to zrobić wystarczy wpisać np. własny adres zamieszkania, a aplikacja odnajdzie funkcjonariusza, który dba o nasz rejon zamieszkania oraz pokaże, w której jednostce on pracuje. Dzielnicowych możemy wyszukać także po ich imieniu lub nazwisku. Aby połączyć się z funkcjonariuszem wystarczy jedno kliknięcie. Wyszukiwarka dzielnicowych działa w trybie offline. Użytkownik nie musi mieć dostępu do Internetu, aby odnaleźć swojego dzielnicowego.

Moja Komenda

 

Usuwanie drzew i krzewów

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów nie jest wymagane w odniesieniu do m.in.:
 - krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2,
 - drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 80 cm (dotyczy topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego), 65 cm (dotyczy kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) oraz 50 cm (dotyczy pozostałych gatunków drzew),
 - drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
 - drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.


Zamiar usunięcia drzewa, którego obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza ww. obwody, należy zgłosić do Wójta Gminy (art. 83f ust. 4 ustawy o ochronie przyrody). Organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia przeprowadzi oględziny zadrzewień. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia oględzin organ nie wyda decyzji sprzeciwiającej się wycince, to drzewa można usunąć.

 

Organ może wnieść sprzeciw w przypadku:
1. lokalizacji drzewa:
- na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
- na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- na obszarach chronionych: w parkach narodowych, rezerwatach przyrody, parkach krajobrazowych, obszarach chronionego krajobrazu i obszarach Natura 2000;

2. spełnienia przez drzewo kryteriów uznania za pomnik przyrody, które zostaną określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska najpóźniej do 17 grudnia 2017 r.


Zgłoszenie dotyczące usunięcia drzewa zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.


Uwaga: W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od dnia oględzin, usunięcie drzewa może nastąpić dopiero po dokonaniu ponownego zgłoszenia.


Uwaga: Jeżeli w ciągu 5 lat od dnia oględzin zostanie złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, która będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości obowiązek wniesienia opłaty za usunięcie drzewa.


W przypadku wątpliwości, czy dane drzewo lub krzew podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia na jego usunięcie, należy zwrócić się z zapytaniem do urzędu gminy.


Dodatkowe zezwolenie trzeba uzyskać, jeżeli drzewo lub krzew:
- jest siedliskiem chronionych gatunków zwierząt, roślin lub grzybów,
- w takiej sytuacji należy uzyskać zezwolenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na działania dotyczące tych gatunków, np. na zniszczenie porostów chronionych, które rosną na drzewie, usuwanie gniazd czy płoszenie ptaków w miejscach ich rozrodu lub wychowu młodych w okresie lęgowym (przeważnie od 1 marca do 15 października),
- jest pomnikiem przyrody lub rośnie na terenie obszarów chronionych - dotyczy to następujących obszarów chronionych:

  •     parku narodowego,
  •     rezerwatu przyrody,
  •     obszaru Natura 2000 (jeżeli wycinka mogłaby znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000),
  •     stanowiska dokumentacyjnego,
  •     użytku ekologicznego,

- zespołu przyrodniczo-krajobrazowego,
- jest zlokalizowane na nieruchomości objętej ochroną konserwatora zabytków.

Wniosek:

pfd doc

 

 

 

Procedura budowy przyłączy

Procedura budowy przyłączy bez zgłoszenia robót budowlanych – z pominięciem powiadowmienia organu administracyjnego o zamiarze budowy przyłącza

 

1. Składamy wniosek o wydanie warunków technicznych podłączenia budynku do sieci.

2. Zlecamy projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami wykonanie projektu technicznego przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego.

3. Uzgadniamy trasę przyłącza na naradzie koordynacyjnej (dawny ZUDP) – jeżeli mamy taki zapis w warunkach technicznych przyłączenia do sieci.

4. Zgłaszamy zarządcy sieci wod-kan zamiar realizacji przyłącza.

5. Uzgadniamy w razie potrzeby zajęcie pasa drogowego.

6. Wykonujemy przyłącze.

7. Zgłaszamy zarządcy sieci wod-kan odbiór przyłącza w stanie odkrytym.

8. Dostarczamy dokumentację powykonawczą (komplet dokumentów tj. próby ciśnienia, protokoły, geodezyjną dokumentację powykonawczą itp.).

9. Podpisujemy umowę na dostawę wody i odprowadzenie ścieków.

Wniosek