Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy w Łomazach jako zadań zleconych przez Wójta Gminy Łomazy.

 

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Łomazy, 21-532 Łomazy, ul. Plac Jagielloński 27


Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marcin Głowacki tel. 83 3417585, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Cele i podstawy przetwarzania
Administrator przetwarza dane w celu realizacji zadań zleconych przez Wójta Gminy Łomazy wynikających z przepisów prawa:
• Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
• Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
• Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
• Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
• Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
• Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
• Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
• Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
• Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Podstawa prawna przetwarzania danych wynika z ww. przepisów prawa.

 

Odbiorcy danych osobowych
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
• pracownicy firm zewnętrznych z którymi GOPS podpisał umowę powierzenia w celu zapewnienia obsługi serwisowej systemów komputerowych lub realizacji zadań specjalistycznych.,
• podmioty prawnie upoważnione do uzyskania tych danych z wykluczeniem państw trzecich.

 

Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych.

 

Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
• prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
• prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych o ile była taka udzielona;
• prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Łomazy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.lomazy.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Data publikacji strony internetowej: 2015 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019 r..


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Galeria – zdjęcia w galerii nie były opisywane
Kroniki – zawierają zestaw skanowanych kronik – brak wersji alternatywnej
Artykuły archiwalne – brak wersji alternatywnej dla grafik
Powyższe elementy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.


Oświadczenie sporządzono dnia 31.03.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Marcin Głowacki, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, elementu o który chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.


Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe lub wymaga znacznych nakładów finansowych podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.


Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Łomazy, Plac Jagielloński 27, 21-532 Łomazy
Do budynku prowadzą wejście od ul. Plac Jagielloński. Do wejścia prowadzą schody. Osoby mające problem z poruszaniem się mogą skorzystać z urządzenia umieszczonego przed wejściem na schody. Domofon pozwala połączyć się z sekretariatem, w celu umożliwienia załatwienia sprawy.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Wykaz Kół Gospodyń Wiejskich

 

Nazwa Koła
KGW w Bielanach
KGW w Burwinie „BURWINIANKI”
KGW w Dubowie
KGW w Huszczy Pierwszej „MAZURKI”
KGW w Lubence
KGW w Kopytniku „WRZOS”
KGW w Korczówce
KGW w Koszołach
KGW w Kozłach

Dzień Kobiet

kwiaty

 

Z okazji Dnia Kobiet składam
najserdeczniejsze życzenia
wszystkim Paniom.
Życzę Wam, dużo zdrowia
wszelkiej pomyślności,
spełnienia marzeń i wiele radości.

Wójt Gminy Łomazy

Jerzy Czyżewski  

 

AL-ANON

Grupy rodzinne Al-Anon od ponad sześćdziesięciu lat wspierają swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją miliony ludzi na świecie.

Uczestnictwo w spotkaniach grup samopomocowych Al-Anon pozwala osobom współuzależnionym zrozumieć nieskuteczność działań zmierzających do powstrzymanie alkoholika od picia, potrzebę pracy nad sobą, a w rezultacie umożliwia odnalezienie stabilizacji emocjonalnej. Dłuższy czas udziału w grupie korzystnie wpływa na rozwój osobisty, wzmacnia odporność na manipulacje i uczy pozytywnego spojrzenia na siebie i innych, a także stwarza szansę naprawy wzajemnych relacji z niepijącymi członkami rodziny, przede wszystkim z dziećmi.

Zapraszamy do spotkań nowo założonej grupy Al-Anon dla rodzin i przyjaciół alkoholików z terenu naszej gminy i okolic. Spotkania w I i III piątek każdego miesiąca o godz. 17.00 w GOK Łomazy ul. Szkolna 18A ( na czas remontu GOK-u spodkania odbywają się w Domu Parafialnym przy ulicy Podrzecznej w Łomazach).

PRZYJDŹ DO NAS!

Komisariat Policji w Wisznicach

policja logoKomendant - podinsp. Hubert MAKARUK
Zastępca Komendanta - podkom. Mariusz SMAGIEŁ

tel. (83) 378 20 07 adres: Wisznice, ul. Kościelna 35

Dyżur w komisariacie pełniony jest przez całą dobę.

 

Dzielnicowi:

 

mł. asp. Robert Micyk, tel. 083 378 20 07, tel. kom. 734 402 504, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków, ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer  997 lub 112 lub 83 3448300.

 

Rejon służbowy nr 2

- teren całej gminy Tuczna;

- teren gminy Łomazy obejmujący miejscowości: Stasiówka, Kopytnik, Lubenka, Szymanowo, Studzianka, Huszcza, Koszoły, Jusaki Zarzeka.

 

 

asp. szt. Janusz Kosowski, tel. 083 378 20 07, tel. kom. 734 406 159, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwaga! Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków, ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod numer  997 lub 112 lub 83 3448300.

 

Rejon służbowy nr 3

-teren całej gminy Rossosz;

- teren gminy Łomazy obejmujący miejscowości: Bielany, Krasówka, Burwin,. Korczówka, Wólka Korczowska, Kozły, Dubów.

 

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja ta nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. Takim narzędziem powinny być mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Powinny one służyć również optymalnej alokacji zasobów sprzętowo-kadrowych służb, w szczególności do podejmowania decyzji co do tworzenia komisariatów i posterunków Policji.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa

 

Moja Komenda

Aplikacja „Moja Komenda” umożliwia wyszukanie każdego dzielnicowego w Polsce. Aby to zrobić wystarczy wpisać np. własny adres zamieszkania, a aplikacja odnajdzie funkcjonariusza, który dba o nasz rejon zamieszkania oraz pokaże, w której jednostce on pracuje. Dzielnicowych możemy wyszukać także po ich imieniu lub nazwisku. Aby połączyć się z funkcjonariuszem wystarczy jedno kliknięcie. Wyszukiwarka dzielnicowych działa w trybie offline. Użytkownik nie musi mieć dostępu do Internetu, aby odnaleźć swojego dzielnicowego.

Moja Komenda