Karta Dużej Rodziny

Karta duzej rodzinyKarta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci.


Prawo do posiadania Karty (KDR)
przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.
Prawo do posiadania KDR przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia wymagania:
1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a) szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b) szkole wyższej - do dnia 30 września roku - w którym jest planowane ukończenie nauki.
3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Dziecko posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.


Składając wniosek o przyznanie KDR
załącz się odpowiednio:
1) w przypadku rodzica - oświadczenia, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
2) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
3) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa wyżej przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:
1) w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;
2) w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość;
5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość.
Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne, chyba że posiadasz już jedną formę karty a składasz wniosek o dodatkową formę, wtedy należy ponieść opłatę 9,21 zł (jeśli wystąpiłeś z wnioskiem o przyznanie tradycyjnej Karty Dużej Rodziny do dnia 31 grudnia 2017 r., jesteś zwolniony z tej opłaty w przypadku gdy złożysz wniosek o przyznanie karty elektronicznej do 31 grudnia 2019 r.).

 

W przypadku wnioskowania po raz pierwszy o obie formy KDR jednocześnie (tradycyjną i elektroniczną) wnioskodawca nie ponosi żadnej opłaty – zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

 

Wydanie Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł za kartę , w przypadku gdy:

1) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie karta tradycyjna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną albo

2) członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej.

Duplikat Karty Dużej Rodziny wydawany jest w przypadku zgubienia bądź kradzieży. Wnioskodawca ponosi opłatę za duplikat wysokości 9,78 zł niezależnie, czy chce go w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy w obu formach.

 

kdr baner lomazy

 

 Opis ustawowych zniżek
Wyszukiwanie partnerów Karty Dużej Rodziny
Jak zostać partnerem Karty Dużej Rodziny
Uchwała w sprawie wprowadzenia programu Karta Dużej Rodziny
Uchwała o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia programu Karta Dużej Rodziny
 Wniosek
Oświadczenie dot. władzy rodzicileskiej
Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki
Oświadczenie o pozostawieniu w pieczy zastępczej
Informacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektronicznej