XXVI sesja Rady Gminy Łomazy

lomazyNa podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017, poz. 1875) z w o ł u j ę XXVI sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Łomazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zabytków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Łomazach.
9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Huszczy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2018 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Łomazy na 2018 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Łomazy na 2018 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi publicznej - drogi gminnej nr 101426 L ulicy Ogrodowej w Łomazach dotychczasowej kategorii poprzez jej wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łomazy,
19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego.
21. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności.
22. Zapytania i interpelacje
23. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
24. Zamknięcie obrad.

Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 28 listopada 2017 o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łomazach.