Sesja Rady Gminy

lomazyNa podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2016 r. poz.446,z późn. zm./ z w o ł u j ę XXIII sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
7. Podjecie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Łomazy na lata 2016 - 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łomazy na lata 2017 – 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadawania Medalu Honorowego „Zasłużony dla Gminy Łomazy”.
12. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności.
13. Zapytania i interpelacje.
14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
15. Zamknięcie posiedzenia.

Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 30 czerwca 2017 roku o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łomazach.