Rewitalizacja w Gminie Łomazy

lomazy24 lutego 2017 r. Rada Gminy Łomazy podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łomazy. Jest to pierwszy etap prac związanych z realizacją projektu pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łomazy”.

Projekt będzie realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.


Na opracowanie Programu Rewitalizacji Gmina pozyskała 90% dofinansowania z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, w ramach konkursu organizowanego przez Województwo Lubelskie oraz Ministerstwo Rozwoju.


Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, czyli powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze i/lub przestrzenno-funkcjonalne i/lub techniczne i/lub środowiskowe, integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany.


Teren rewitalizacji zgodnie z założeniami ustawy o rewitalizacji powinien objąć do 20% powierzchni gminy i do 30% mieszkańców. We wstępnym wytyczeniu obszarów zdegradowanych pomogą ankiety, które wypełnią mieszkańcy gminy oraz dane pozyskane z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, policji i innych instytucji. Pod uwagę zostanie wzięta m.in. liczba osób korzystających z pomocy społecznej, poziom bezrobocia, przestępczość, poziom nauczania oraz liczba i aktywność funkcjonujących organizacji pozarządowych.


Działania podejmowane w związku z przygotowaniem programu rewitalizacji wymagają aktywnego włączenia jak najszerszej grupy podmiotów z terenu gminy w proces konsultacji społecznych. Planowane są wszelkie dostępne źródła komunikowania się i zbierania propozycji działań i uwag, zarówno drogą elektroniczną, korespondencyjną oraz przez kontakt osobisty, w tym m.in. spotkania konsultacyjne, badania ankietowe, informacje prasowe, pozwalające na zbieranie propozycji i uwag przy tworzeniu programu rewitalizacji. Tak szerokie konsultacje mają na celu zapewnić możliwość stałego wypowiadania się mieszkańców Gminy Łomazy oraz podmiotów tu działających. Każdy będzie mógł wyrazić swoją opinię i zgłosić uwagi oraz propozycje, co do działań planowanych w programie rewitalizacji.


Wstępna koncepcja zgłoszona w ramach projektu, zakłada objęciem procesem rewitalizacji terenu centralnej części gminy. Wybrane obszary borykają się z szeregiem negatywnych zjawisk, głównie o podłożu społecznym, a także gospodarczym i infrastrukturalnym. Z drugiej strony wyznaczone obszary charakteryzują się wysokim potencjałem rozwojowym, który niestety wykorzystywany jest w niewielkim stopniu. Chodzi to głównie o znaczną liczbę podmiotów gospodarczych, istnienie pustych budynków po byłej bazie SKR i poszkolnych, wolnych nieuzbrojonych terenów inwestycyjnych, zbiorników wodnych na terenie po byłej cegielni. Umiejętne połączenie działań z przedsięwzięciami inwestycyjnymi (np. w zakresie usług społecznych - stworzenie Domu Seniora, spółki komunalnej, Domu Pracy Twórczej, turystyki - budowa zbiornika retencyjnego, stworzenie terenów rekreacyjnych, podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej - stworzenie terenu inwestycyjnego), z pewnością przyczyni się do ożywienia gospodarczego całej gminy, a tym samym do przełamania występujących zjawisk kryzysowych i barier rozwojowych.


Są to wstępne koncepcje i propozycje działań do programu rewitalizacji w Gminie Łomazy. Proces konsultacji oraz szczegółowa analiza obszaru gminy, pozwolą na opracowanie programu w jego ostatecznej wersji.


Warto zaznaczyć, że posiadanie Lokalnego Programu Rewitalizacji umożliwi ubieganie się
o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Narzędziem niezbędnym do pozyskiwania środków zewnętrznych jest uchwalony program rewitalizacji, który musi zostać opracowany w oparciu o kompleksową diagnozę czynników i zjawisk kryzysowych oraz szeroki proces partycypacji społecznej.

Projekt pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Łomazy" jest realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020”.

fe ue lomazy