Informacja dotycząca wycinki drzew

lomazyW związku ze zmianą ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r. poz. 2134) dot. „ Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów oraz naliczania administracyjnych kar pieniężnych w świetle najnowszych zmian ustawy o ochronie przyrody” informuję, że nie stosuje się zezwolenia do:

1. Krzewu lub krzewów, rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2,
2. Drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
a/ 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jednolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
b/ 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,
3. Drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
4. Drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
5. Drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenach nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni,
6. Drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
7. Drzew lub krzewów usuwanych prze jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia ludzi,
8. Drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty,
9. Drzew lub krzewów należących do gatunków obcych takie jak: czeremcha amerykańska, dąb czerwony, robinia akacjowa, klon jednolistny, jesion pensylwański.


W pozostałych przypadkach wymagane jest zezwolenie.

Z poważaniem:
Wójt Gminy Łomazy
Jerzy Czyżewski