XX sesja Rady Gminy Łomazy

lomazyNa podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) z w o ł u j ę XX sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.


4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu na realizację zadania „Budowa chodnika w miejscowości Dubów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 812”.
8. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności.
9. Zapytania i interpelacje.
10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
11. Zamknięcie obrad.

Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 24 lutego 2017 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomazy.