"Nowy start"

Z dniem 1 września 2016 r. roku Fundacja „Fundusz Inicjatyw” rozpoczęła realizację projektu "Nowy start". W ramach projektu oferujemy bezpłatne wsparcie dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z obszaru woj. lubelskiego.

Projekt skierowany jest do 50 osób spełniających łącznie poniższe warunki:

- zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu;

– pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych lub biernych zawodowo);

– zdolnych i gotowych do odbycia 3-miesięcznego stażu zawodowego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz późniejszego podjęcia zatrudnienia w min. połowie wymiaru czasu pracy;

– zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) wyłącznie na terenie woj. lubelskiego

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

Doradztwo zawodowe (grupowe- 32 godz. i indywidualne- 6 godz.)
Pośrednictwo pracy (4 godz.)


Szkolenia zawodowe do wyboru:

- Sprzedaż i obsługa klienta z obsługą komputera i kasy fiskalnej (180 godz. dyd.);

- Pracownik ogólnobudowlany (200 godz. dyd.);

- Usługi gastronomiczne i catering (180 godz. dyd.);

3- miesięczne staże zawodowe.

 

UCZESTNIKOM/CZKOM ZAPEWNIAMY:

• stypendium szkoleniowe w wysokości 5,60 zł netto/godzinę szkolenia;

• stypendium stażowe w wysokości 1 636 zł netto/miesiąc;

• zwrot kosztów przejazdu na wszystkie usługi

• materiały szkoleniowe (skrypty, książki);

• materiały pomocnicze (teczka, notes, długopis);

• wyżywienie w trakcie szkoleń;

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o poinformowanie osób, którzy w ostatnich 6 miesiącach zostali zwolnieni np. z powodu likwidacji miejsc pracy, o realizowanym przez Fundację projekcie.

W załączeniu przesyłamy broszurę informacyjną. Uprzejmie prosimy o umieszczenie jej na stronie internetowej Państwa Instytucji lub w widocznym miejscu dla osób odwiedzających bądź rozesłanie drogą mailową.

Zgłoszenia można składać osobiście w Biurze Projektu w Lublinie, podczas spotkań informacyjnych lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu dokumentów do Biura Projektu).

Szczegółowe informacje i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.ffi.org.pl (zakładka dot. projektu „Nowy start”), pod numerami telefonów 81 532 10 30, 519 310 560 a także w Biurze Projektu przy ul. Narutowicza 57/4
(I piętro) w Lublinie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00