Sesja Rady Gminy Łomazy

lomazyNa podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2016 r., poz.446/ z w o ł u j ę XV sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 roku.
6. Podjecie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa nabycia nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łomazy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Łomazy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo – księgowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Łomazy.
13. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności.
14. Zapytania i interpelacje.
15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
16. Zamknięcie posiedzenia.

Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 23 września 2016 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łomazach.