UWAGA! OBSZAR ZAPOWIETRZONY I ZAGROŻONY ASF W GMINIE ŁOMAZY

lomazyInformujemy, że na terenie Gminy Łomazy ustalono obszar ZAPOWIETRZONY występowaniem ASF, który obejmuje swoim zasięgiem następujące miejscowości:
1. Wola Dubowska
2. Krasówka
3. Burwin

 

Na terenie w/w miejscowości zakazuję się:
1) wywożenia i przywożenia świń, innych zwierząt oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii;
2) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;
3) organizowania targów, wystaw zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt;
4) organizowania widowisk, zgromadzeń, pochodów;
5) wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Na terenie w/w miejscowości nakazuje się:
1. oczyszczanie, odkażanie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:
a) zwierząt,
b) tusz,
c) środków żywienia zwierząt,
d) nawozów naturalnych,
e) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby.
2. zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
3. pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego w pomieszczeniu;
4. umieszczanie przed wszystkimi obiektami, w których przetrzymywane są świnie, naczyń ze środkiem do dezynfekcji rąk oraz mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym wskazanym przez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii;
5. niezwłoczne powiadamianie właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie.

 

Obszar zostanie oznakowany, poprzez umieszczenie na jego granicach przy drogach publicznych i prywatnych, trwałych tablic z czytelnym napisem:
„AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAPOWIETRZONY”
Nakazy i zakazy obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach zagrożonych ASF.

Na terenie Gminy Łomazy ustalono obszar ZAGROŻONY występowaniem ASF, który obejmuje swoim zasięgiem następujące miejscowości:
1. Korczówka
2. Wólka Korczowska
3. Kozły
4. Bielany
5. Dubów
6. Łomazy

Na terenie w/w miejscowości zakazuję się:
1) wywożenia świń, oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii;
2) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;
3) organizowania targów, wystaw zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt.

Na terenie w/w miejscowości nakazuje się:
1. oczyszczanie, odkażanie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:
a) zwierząt,
b) tusz,
c) środków żywienia zwierząt,
d) nawozów naturalnych,
e) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby.
2. zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
3. niezwłoczne powiadamianie właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie.
Nakazy i zakazy obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach zagrożonych ASF.