XIII sesja Rady Gminy Łomazy

lomazyNa podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2016 r. poz.446/ z w o ł u j ę XIII sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łomazach.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łomazach.
9. Podjecie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie konsolidacji kredytu
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łomazy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia własności trybie at. 231 K C.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Łomazy, powołania tej Rady i nadania jej statutu.
15. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad i rozmiaru udzielania zniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogom, psychologom logopedom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Łomazy.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest gmina Łomazy.
17. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności.
18. Zapytania i interpelacje.
19. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
20. Zamknięcie posiedzenia.

Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 8 czerwca 2016 roku o godz. 13 30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łomazach.