Zaproszenie na XII sesję Rady Gminy Łomazy

lomazyNa podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, z późn. zm./ z w o ł u j ę XII sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyjścia z Międzygminnego Związku Komunalnego z siedzibą w Parczewie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu z dotychczasowym najemcą.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia „Między Wschodem a Zachodem – Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży”.
13. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz występujących potrzebach związanych z realizacją zadań za 2015 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 – 2018.
15. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
16. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok.
17. Sprawozdanie z działalności GOPS za 2015 rok.
18. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
19. Sprawozdanie z działalności Komisariatu Policji w Wisznicach.
20. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności.
21. Zapytania i interpelacje.
22. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
23. Zamknięcie obrad.

 

Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2016 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łomazach.

Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Derlukiewicz