Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łomazy

Herb Gminy Zasady selektywnej zbiórki odpadów
Zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łomazy", każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.

 

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU SEGREGACJI ODPADÓW
Wymóg selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości uznaje się za zachowany, gdy odpady komunalne zebrane są:

 -  w podziale na odpowiednie frakcje zgodnie z "Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łomazy";
 -  w odpowiednich dla danego typu nieruchomości pojemnikach, workach, kontenerach przeznaczanych do zbierania tych odpadów, a w przypadku nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych kompostujących bioodpady, w przydomowym kompostowniku.


  W przypadku nieruchomości tzw. niezamieszkałych (firm, instytucji) wymóg selektywnego zbierania odpadów komunalnych uznaje się za zachowany przy spełnieniu wyżej wymienionych warunków oraz wyposażeniu nieruchomości w odpowiednie pojemniki na odpady komunalne.

 

NIEDOPEŁNIENIE OBOWIĄZKU SEGREGACJI ODPADÓW 
Jeśli odbiorca odpadów stwierdzi naruszenie zasad segregacji odmawia odbioru odpadów w ramach frakcji zbieranej w danym pojemniku lub worku, powiadamia o tym właściciela nieruchomości umieszczając właściwą naklejkę na pojemniku lub worku, odbiorca odpadów powiadamia gminę i przekazuje dokumentację fotograficzną:

 -  W przypadku, gdy w pojemniku stwierdzono odpady komunalne, które należało wrzucić do pojemnika przeznaczonego dla innej frakcji (np. szkło w pojemniku przeznaczonym na tworzywa sztuczne) przykleja naklejkę z informacją o nieprawidłowej segregacji oraz pozostawia pojemnik/worek bez odbioru;
 -  W przypadku stwierdzenia odpadów niebędących odpadami komunalnymi (np. zderzaki samochodowe w tworzywach sztucznych) przykleja naklejkę z informacją o nieprawidłowej segregacji oraz pozostawia pojemnik/worek bez odbioru.

 -  Odpady zostaną odebrane wówczas, gdy nie będą zawierały odpadów niepodlegających (zgodnie z Regulaminem) gromadzeniu w pojemniku lub niepodlegających zbieraniu z terenu nieruchomości lub niebędących odpadami komunalnymi.


Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, to ponosi podwyższoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. w wysokości czterokrotnej wysokości stawek opłaty.

Regulamin

Harmonogram