XXXV sesja Rady Gminy Łomazy

HerbNa podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2022 r., poz. 559
ze zm./ z w o ł u j ę XXXV sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.


5. Wręczenie certyfikatów Studentom XXI edycji Programu Stypendiów Pomostowych rekomendowanych przez Stowarzyszenie „TŁOKA”.
6. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych polegających na wykonaniu dokumentacji na budowę chodników w miejscowości Dubów i Łomazy w gminie Łomazy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 r.
10. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Łomazy w wysokości wyższej niż określona w art. 25 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty, stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z tej opłaty.
12. Przyjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łomazy na 2023 rok.
14. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łomazy na 2023 rok.
15. Przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Łomazy na 2023 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łomazy w Gminie Łomazy.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Łomazy na 2023 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomazy na 2023 r.
19. Oświadczenia i wnioski Radnych.
20. Zamknięcie obrad.


Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 29 grudnia 2022 roku o godz. 12:30 w sali świetlico-remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomazach, ul. Małobrzeska 14.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Wiński