Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku

 

Działając na podstawie art. 13 i art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1327) oraz w związku z uchwałą Nr XXXI/268/22 Rady Gminy Łomazy z dnia 28 października 2022 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łomazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

WÓJT GMINY ŁOMAZY

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku.

Szczegóły BIP Łomazy