Informacja w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich  na terenie Gminy Łomazy w sezonie zimowym  2022/2023

Herb Gminy1. Za zimowe utrzymanie dróg gminnych odpowiedzialny jest Urząd Gminy Łomazy. 

Sprzęt do odśnieżania konkretnych dróg i ulic kierowany zostanie na podstawie przeprowadzanych wizji lokalnych oraz zgłoszeń telefonicznych od mieszkańców. W celu usprawnienia prac związanych z koordynacją działań zgłoszenia prosimy kierować do Pana Grzegorza Kowalewskiego Tel. 83  341 70 69 lub 508 070 098.  

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku między innymi przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.  Zgodnie z orzecznictwem przez pojęcie chodnik rozumieć należy chodnik biegnący wzdłuż granicy nieruchomości, w związku z czym jakiekolwiek oddzielenie tego chodnika od granicy nieruchomości innym gruntem np. trawnikiem nie zwalnia właściciela nieruchomości od obowiązku utrzymania go w czystości porządku.   Przypominamy także, że zabronione jest kierowanie usuwanego śniegu bezpośrednio na jezdnię.

 

Zgodnie z art. 117 kodeksu wykroczeń, każdy kto nie wywiązuje się z obowiązku utrzymania porządku w obrębie swojej nieruchomości podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

 

2.  Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Łomazy odpowiada ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 90A, 21-500 Biała Podlaska.

Drogi powiatowe przebiegające przez Gminę Łomazy objęte są V podwyższonym i zwykłym oraz VI Standardem odśnieżania. Oznacza to m.in. dopuszczalne przerwy w komunikacji odpowiednio do 24 i 48 godzin.

 

Wszelkie uwagi dotyczące dróg powiatowych prosimy kierować do Kierownika Obwodu Drogowego Tel. 83 343 46 48 lub Sekcji Dróg Tel. 83  342 52 31

 

3.  Za zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 812 na terenie Gminy Łomazy odpowiada Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska Tel. 83 343-81-88

Jednocześnie w imieniu własnym jaki i zarządców dróg powiatowych i wojewódzkiej pragniemy wyrazić szczere podziękowania dla tych wszystkich mieszkańców, który własnymi siłami i środkami odśnieżają chodniki przy drogach. Pomaga to w poprawie bezpieczeństwa pieszych i pozostałych uczestników ruchu.